Veileder for Øvrebyen

Gamle Øvrebyen har tatt initiativ til å etablere en veileder som kan gi gode råd når tiltak skal gjennomføres i Øvrebyen. Myraker AS i Arendal har fått oppdraget med å utarbeide veilederen, og arbeidet er i gang.

Gjeldende reguleringsplan for Øvrebyen er fra 1975, og er naturlig nok ikke oppdatert i forhold til dagens samfunn og behov. Behovet for en revidering av reguleringsplanen er der, og vil nok komme etter hvert. Som et første steg på veien er det imidlertid et ønske å utarbeide en veileder som tar for seg blant annet byggeskikk, gatebruk, grønnstruktur og møblering av det offentlige rom. Ambisjonen er også at dette skal skape et fundament for å sette i gang arbeidet med en ny reguleringsplan.

Veilederen skal derfor informere og hjelpe gårdeiere og det offentlige til å ta riktige valg i forhold til opprusting av bygg- og utemiljø. Intensjonen er at veileder skal fungere som et hjelpemiddel og oppslagsverk for å kunne sikre at helheten og utviklingen i Øvrebyen blir ivaretatt på en best mulig måte og at praktiseringen av reguleringsbestemmelsene bedres. Veilederen vil derfor omfatte både søknadspliktige og ikke søknadspliktige tiltak.

Ved å få på plass en veileder tror Kongsvinger kommune at dette vil:

  1. Hjelpe gårdeiere og det offentlige til å ta riktige valg
  2. Bidra til mer korrekte søknader
  3. Lette søknadsprosessen for Teknisk forvalting–byggesak, regulering og kommunalteknikk ved å gi saksbehandler et godt tilleggsverktøy i sin saksbehandling.

En veileder skal formidle historien og gi kunnskap om verdiene som skal bevares, og forståelsen for historien og miljøet skal gi grunnlag for gode forslag.

Myraker AS i Arendal har fått oppdraget med å utarbeide veilederen, og arbeidet er nå i gang. Myraker har bred erfaring fra tidligere prosjekt og har knyttet til seg landskapsarkitekt Johan Østengen og tidligere bygningssjef i Risør, Arild Mathisen for å sikre utvidet erfaring og kompetanse. De har laget tilsvarende veiledere for ladestedene Son, Hvitsten og Hølen, og for trehusbyen Risør.

Les mer på nett:

Målsettingen er å ha det endelige produktet ferdig medio september 2013. En prosjektgruppe er satt sammen for å jobbe sammen med Myraker, Østengen og Mathisen. Prosjektgruppen består av:

  • Fylkesantikvaren
  • To representanter fra byggesak ved Kongsvinger kommune
  • Representant fra regulering ved Kongsvinger kommune
  • Representant fra Gamle Øvrebyen Vel
  • Representant fra Kongsvinger museum/Kvinnemuseet – Museene i Glåmdalen
  • Prosjektleder LUK Prosjekt Øvrebyen
  • Representant fra Strategi-og kommunikasjonsenheten ved Kongsvinger kommune