Regulering av Øvrebyen

27.6.1973
B korr. Des -73
C korr. Feb. -74
D korr. Juli -74

§1. Reguleringsbestemmelsene gjelder for området Øvrebyen i Kongsvinger, avgrenset som på kart bilag 13.30.01, sist datert 27.02.74.

A) Bestemmelser for hele området

§2. Kvartal 13 er regulert til offentlig formål (skole). Kvartalene 4B, 9D og 18 er regulert til friområder (lekeplass/park). De øvrige kvartalene er regulert til byggeområder for boliger, samt spesialområder (antikvariske) som forutsettes benyttet til boligformål.

Bygningsrådet kan tillate at det innenfor området etableres ervervsvirksomhet som ved sin art og sitt omgang ikke sjenerer boligbebyggelsen. Bygningsrådet kan nekte etablert virksomhet som etter deres skjønn vil være skjemmende for strøket eller til ulempe for de omboende.

§3 a. Nybygg skal ikke oppføres i mer enn to etasjer

b. For byggeområde offentlig formål, skoletomta, tillates nybygg oppført i
to etasjer med underetasje med himling maksimum 2 meter over
gjennomsnittlig terreng. Takvinkel skal være tilnærmet lik og ikke overstige
takvinkel på skolens eksisterende hovedbygg.

§4. Nybygg skal fortrinnsvis oppføres i tre, i henhold til bestemmelsene i byggeforskriftene, og brannstyrets godkjennelse.

Ny bebyggelse skal gis en eksteriørutforming, fasade, vindusinndeling og materialbehandling som harmonerer med den eksiterende trebebyggelsens særpreg.

§5. Når det gjelder avstand for bebyggelse vises det til byggeforskriftenes kap. 26:11 og 55:461.

§6. Før nybygg eller fornyelse av større byggeområde tas opp til endelig behandling, kan bygningsrådet kreve at det nye vises innpasset henholdsvis –

a) I det gjenværende, eksisterende bygningsmiljø med fasadeoppriss som også omfatter den nærmeste tilstøtende bebyggelse, og hvis nødvendig, i en plan for full utbygging av tomten, eller –
b) I en særskilt ny bebyggelsesplan med fasadeoppriss for byggeområdet og den nærmeste bebyggelse.

Ved behandlingen vil bygningsrådet legge spesiell vekt på de utarbeidede retningslinjer for de enkelte gater og kvartaler i reguleringsområdet.

§7. Ved nybygg og ved bygnings- eller bruksendring må nødvendige bilplasser vises på tomtens indre område eller i godkjente, offentlige eller private fellesanlegg.

§8. Bygningsrådet skal godkjenne fortausbelegg, skilt og reklamebruk, utvendig belysning, husfarge og beplantning, gjerder og murer, som skal gis en utforming som harmonerer med strøkets karakter.

§9. Disse reguleringsbestemmelsene kommer i tillegg til gjeldende bygningslov, gjeldende fredningslov, forskrifter om bygg og byggevedtekter stedfestet for Kongsvinger kommune.

B) Bestemmelser for spesialområdene,
Kvartalene 2 B, 3, 4 A, 5, 6 A, 7, 8, 9 A, 9 C, 10, 11, 12, 15 A, 16 og 17

§10. Innenfor disse kvartalene skal den antikvariske verdifulle bebyggelsen søkes bevart, og områdenes særpregede miljø skal i karakter søkes videreført.

§11. De eldre husene kan istandsettes, om- og påbygges, – fasadekledning, fasadedetaljer, taktekking, piper, vinduer m.m. kan fornyes, forutsatt at husenes dimensjoner, takform, fasadeform, materialbruk og farger i karakteren opprettholdes eller tilbakeføres.

§12. For bygninger som er gradert som bevaringsverdige og fredningsverdige, skal søknad om eksteriørmessige endringer som bryter med bygningens tidstypiske karakter oversendes de antikvariske myndigheter til uttalelse. Likeledes skal oversendes melding om anmeldte nye bygg i spesialområdene.

§13. Innvendig kan bygningene moderniseres og tekniske forbedringer utføres i tråd med den enkelte huseiers ønske, forutsatt at bygningslovens bestemmelser for øvrig oppfylles.

§14. Utnyttelsesgraden skal for hver tomt ligge mellom U=0,4 og U=0,8, regnet som forholdet mellom brutto gulvareal (garasjer, uthus og lignende ikke medregnet), og netto tomt. For område 17 skal utnyttelsesgraden tilsvarende ligge mellom U=0,2 og U=0,4. Netto tomt mindre enn 200 m2 bør ikke bebygges, dersom den ikke inngår som del av en samlet plan. Netto tomt pr. boligenhet bør ikke overstige 400 m2.

C) Bestemmelser for byggeområder for boliger (Kvartalene 2A, 6B, 9B, 14A og 14B)

§15. Utnyttelsesgraden (definisjon som i §14) bør ligge mellom U=0,2 og U=0,4.

Netto tomt pr. boligenhet bør ikke være større enn 1000 m2.

Oslo, 26. juli 1974
Arkitektkontoret Tore Sveram A/S

Stadfestet 2. juni 1975
Fylkesmannen i Hedmark
Erling Anger

Revidering
Pkt § 3 b ført inn i reguleringsbestemmelsene
iht vedtak i Kongsvinger kommunetyre 16.06.1994, sak 59/94.

Endelig reguleringsplan fra 1973. Områdene 1A og 1B dekkes av fredningsbestemmelsene for festningen, og utgår av reguleringsplanen. Områdene 16 og de nedre deler av 15B ble trukket ut av reguleringen av Fylkesmannen på grunn av strid om veibredden. Område 17 ble halvert av bygningsrådet på 1980-tallet.